การประกันภัยทรัพย์สิน ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง

ท่านทราบหรือไม่ว่า การกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยทรัพย์สิน มีความสำคัญ หากกำหนดต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง บริษัทจะไม่ได้ชดใช้ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย แต่จะมีวิธีการคำนวณค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะชดใช้แต่ละรายการ 

 

บทความอื่นๆ