เกี่ยวกับเรา

About Us

สบาย แมกซี่ คือใคร…

บริษัท สบาย แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด คือ บริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ฮาวเด้น แมกซี่ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด ที่มุ่งหวังที่จะให้บริการประกันภัยรายย่อย ผ่านเครือข่ายร้านค้า และฐานข้อมูลที่อยู่ในระบบออนไลน์ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงประกันภัยจากชุมชน และพื้นที่นอกเมืองหลวง ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดการบริการประกันภัยที่ดี ให้บริการแบบมืออาชีพ เราแนะนำลูกค้าในการจัดทำประกันภัยที่ถูกต้องเหมาะสมกับบริษัทประกันภัยชั้นนำ และมีหน้าที่ดูแลการประกันภัยให้กับลูกค้าทั้งก่อนระหว่างและหลังการขาย เพื่อให้ลูกค้าได้รับความคุ้มครองสูงสุด โดยมีบริการกรมธรรม์หลากหลายประเภทออกแบบให้เหมาะสมกับความเสี่ยงในการดำเนินชีวิตประจำวัน ภายใต้คำนิยามที่ว่า “ผู้ให้บริการนายหน้าที่เป็นธรรมและเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” โดยเรามีความมุ่งมั่นพัฒนา ชื่อเสียงของบริษัท การบริการประกันภัยให้อยู่เหนือความคาดหวังของลูกค้า ที่ใช้บริการของเรา

โครงสร้างบริษัท

Method of Operation

วิสัยทัศน์

Vision

วิสัยทัศน์(Vision)

“ผู้ให้บริการนายหน้าประกันภัยที่ดี, เข้าถึงง่าย, มีเครือข่ายที่ครอบคลุมและเสริมสร้างศักยภาพด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล”

พันธกิจ

Mission

=

พันธกิจ (Mission)

• มุ่งเน้นคุณภาพในการให้บริการลูกค้าและยกระดับการให้บริการด้านการประกันภัยแบบมืออาชีพ เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อธุรกิจประกันภัย

• พัฒนาเทคโนโลยี สาระสนเทศ ต่างๆเพื่อให้เข้าถึงและเพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า รวมถึงเพิ่มขีด ความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• สร้างบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญ ผสมผสานความเชี่ยวชาญทางธุรกิจเข้ากับทักษะเชิง ดิจิทัล เพื่อเพิ่มศักยภาพให้สามารถแข่งขันในยุคดิจิทัล

• สร้างพันธมิตรธุรกิจที่ดีสำหรับการสร้างสรรค์คุณประโยชน์ร่วมกัน

• มุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ