ประกันมะเร็ง Cancer Fix

เบี้ยเริ่มต้น 625 บาท/ปี
รับ Starbucks e-Coupon มูลค่าสูงสุด 500 บาท*
เบี้ยประกันภัย (บาท) 2,000.- ขึ้นไป 200.- เบี้ยประกันภัย (บาท) 4,000.- ขึ้นไป 500.-

 

หมายเหตุ: ค่าเบี้ยประกันภัย รวมภาษีและอากร ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ชำระ

 

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องมีสัญชาติไทย และมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
2. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีอายุระหว่าง 1 - 54 ปีบริบูรณ์ และต่ออายุได้ถึง 64 ปีบริบูรณ์
3. เบี้ยประกันภัยคงที่ตามอายุแรกเข้า
4. คุ้มครองโรคมะเร็งที่ตรวจพบเป็นครั้งแรก
5. ผู้ขอเอาประกันภัยเป็นผู้ที่มีประวัติสุขภาพดี ไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ และไม่เคยเป็นโรคมะเร็งมาก่อนการเอาประกันภัย
6. ผู้ขอเอาประกันภัยต้องกรอกใบคำขอเอาประกันภัย และผ่านเกณฑ์การพิจารณารับประกันภัยของบริษัทฯ
7. ผู้ขอเอาประกันภัยสามารถขอเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ Cancer Fix นี้ได้เพียง 1 ฉบับในเวลาเดียวกัน
8. ผู้ขอเอาประกันภัยที่มีกรมธรรม์ประกันภัยโรคมะเร็งอื่นๆ กับบริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อยู่ก่อนแล้ว
หากมีความประสงค์ต้องการซื้อแผน Cancer Fix เพิ่มเติม ทุนประกันภัยของแผนนี้เมื่อรวมกับแผนเดิมที่มีอยู่แลว ต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท
9. *หากผู้เอาประกันภัยเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากการประกันภัยโรคมะเร็งเต็มตามจำนวนแล้ว ผู้เอาประกันภัยจะไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนโรคมะเร็งผิวหนังได้อีก


ข้อยกเว้นสำคัญ
1. โรคมะเร็งในผู้ได้รับความคุ้มครองที่ได้รับการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคเอดส์ (AIDS) หรือติดเชื้อไวรัสภูมิคุ้มกันบกพร่อง (HIV Positive)
หรือมีผลการตรวจเลือดแสดงเป็นเลือดบวกของไวรัส HIV
2. ผู้เอาประกันภัยได้รับการว่านิจฉัยว่า เป็นโรคมะเร็งก่อนวันที่กรมธรรม์ประกันภัยปีแรกมีผลบังคับ ไม่ว่าจะได้รับการรักษาให้หายแล้วก็ตาม
3. การปรากฏหรือทราบอาการของโรคมะเร็งหรือความผิดปกติที่สัมพันธ์กับโรคมะเร็ง ไม่ว่าประเภทหรือชนิดใดๆ ภายในระยะเวลาที่ไม่คุ้มครอง 90 วัน

หมายเหตุ : เอกสารฉบับนี้ เป็นเพียงเอกสารแสดงความคุ้มครอง และเงื่อนไขการรับประกันภัยในเบื้องต้นเท่านั้น รายละเอียดของความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้น
จะระบุอยู่ในกรมธรรม์ประกันภัย ลูกค้าควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจทำประกันภัย

โปรโมชั่นอื่นๆ